หนังสือทั่วไป
105 หน้า ; 29 ซม.
  การประชุมระดมความคิด เรื่องทิศทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 วันอังคารที่ 28 มกราคม 2540 ณ ห้องคอนแวนชั่น ฮอลล์ ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
Note: การประชุมระดมความคิด เรื่องทิศทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 วันอังคารที่ 28 มกราคม 2540 ณ ห้องคอนแวนชั่น ฮอลล์ ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
TOC:
 • จากหลักการและยุทธศษสตร์การปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาสู่การจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการ
 • สรุปสาระสสำคัญของการประชุมระดมความคิดเรื่อง ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
 • การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย เรื่อง กระแสการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาของโลก
 • สรุปการอภิปรายทั่วไป การประชุมระดมสมอง เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
 • แนวทางการการจัดระบบการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทยให้มีเอกภาพ
 • แนวทางการรื้อปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ และระบบบริหารภายในสถาบันการศึกษาหลังมัธยมศึกษา
 • แนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาททางการศึกษาหลังมัธยมศึกษาให้มากขึ้น
 • แนวทางการรื้อปรับระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา และระบบประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาหลังมัธยมศึกษา
หนังสือทั่วไป
115 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 สภาพการจัดการศึกษาหลังมัธยมศึกษาของไทยในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาการศึกษาหลังมัธยมศึกษาจากการรายงานที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 3 การปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาของประเทศต่าง ๆ
 • บทที่ 5 บทสรุป : กระแสปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาของโลก : โอกาสของไทย