หนังสือทั่วไป
44 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
137 หน้า
  มาตรวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการศึกษา -- คุณสมบัติของ "ผู้มีการศึกษา" -- ความมุ่งหมายของการศึกษาที่ยังไม่สัมฤทธิผล -- วัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษา -- การศึกษา : เทคโนโลยีพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาโลกมนุษย์ -- บทบาทของครูในการศึกษา -- การศึกษากับเศรษฐกิจ -- การปฏิรูปการศึกษา -- ทศวรรษที่สองของ
มาตรวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการศึกษา -- คุณสมบัติของ "ผู้มีการศึกษา" -- ความมุ่งหมายของการศึกษาที่ยังไม่สัมฤทธิผล -- วัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษา -- การศึกษา : เทคโนโลยีพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาโลกมนุษย์ -- บทบาทของครูในการศึกษา -- การศึกษากับเศรษฐกิจ -- การปฏิรูปการศึกษา -- ทศวรรษที่สองของ
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
45 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(4), 230 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 พื้นฐานของระบบการศึกษาตลอดชีวิต
 • บทที่ 3 การปฏิบัติระบบการศึกษาตลอดชีวิต
 • บทที่ 4 เรื่องสำคัญรองรับการปฏิวัติระบบการศึกษาตลอดชีวิต
 • บทที่ 5 เรื่องสืบเนื่องและเสริมประสานกับการศึกษาตลอดชีวิต
 • บทที่ 6 มุมมองของการพัฒนาการศึกษาแบบถอยหลังเข้าคลอง
 • บทที่ 7 บทสรุป
หนังสือทั่วไป
216 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
 • โรงเรียนประเภทใดที่ควรปฏิรูปด้วยระบบ LSLC
 • จะหาเวลาได้อย่างไร
 • วิธีสร้างทีม LSLC
 • จะเริ่มปฏิรูปโรงเรียนได้อย่างไร
 • จะปฏิรูปการสอนเป็นรายวันได้อย่างไร
 • จะเสนอเรียนวิจัยได้อย่างไร
 • วิธีอภิปรายบทเรียนที่สังเกต
 • จะให้การปฏิรูปการศึกษาแนว LSLC ยั่งยืนได้อย่างไร
หนังสือทั่วไป
88 หน้า
หนังสือทั่วไป
115หน้า
หนังสือทั่วไป
221 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(xxv), 213 หน้า : ภาพประกอบ ตาราง
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : แผนภูมิ, ตาราง