หนังสือทั่วไป
554 หน้า
หนังสือทั่วไป
567 หน้า
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
61 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
74 หน้า : ภาพสีประกอบ, ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
x, 177 [32] หน้า ; ตาราง ; 30 ซม. + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
ต, 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
51 หน้า
หนังสือทั่วไป
46 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
40 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • 1. บทนำ : วัฒนธรรมสำนึก
  • 2. เรียนรู้จากยูเนสโก
  • 3. อุดมศึกษากับการแสวงหาพันธมิตร
  • 4. วัฒนธรรมอุดมศึกษา
  • ภาคผนวกที่ 1 บททดลองการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
  • ภาคผนวกที่ 2 ว่าด้วยมหาวิทยาลัยที่ควรเป็น
หนังสือทั่วไป
88 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.