หนังสือทั่วไป
222 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา
 • ปรับปรุงเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร
 • ประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
 • ร่าง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ...
 • ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
 • ส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 • ผลิตและพัฒนาครู
 • การจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12
 • การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
 • Forward Looking
 • ข้อเสนอะแนะเชิงนโยบาย
 • ภาคผนวก
 • บรรณานุกรม
 • ประวัติกรรมการ
หนังสือทั่วไป
163 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ ตอนที่ 1 บริบทของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 2 สถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • ตอนที่ 2 การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล บทที่ 3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 4 การบริหารเทคโนโลยีสำหรับสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • ตอนที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 5 คุณลักษณะและทักษะสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 6 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 7 บทสรุป : การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสู่การเป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม
หนังสือทั่วไป
141 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
22 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
89 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
173 หน้า ; 21 ซม.
  การปฏิรูปการศึกษา--สหราชอาณาจักร--การปฏิรูปการศึกษา--เวียดนาม--การปฏิรูปการศึกษา--จีน--การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
การปฏิรูปการศึกษา--สหราชอาณาจักร--การปฏิรูปการศึกษา--เวียดนาม--การปฏิรูปการศึกษา--จีน--การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
หนังสือทั่วไป
346 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 เริ่มจากการทำงานในหน้าที่ครูสอน
 • บทที่ 2 ห้องเรียนกลับทางเป็นอย่างไร - บทที่ 3 ทำไมจึงควรกลับทางห้องเรียน
 • บทที่ 4 วิธีดำเนินการกลับทางห้องเรียน
 • บทที่ 5 ห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง
 • บทที่ 6 ลักษณะของห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง
 • บทที่ 7 วิธีดำเนินการ
 • บทที่ 8 คำถาม-คำตอบ
 • บทที่ 9 สรุป(จบ)
 • บทที่ 10 การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องกลับทางการเรียนรู้ : เรียนที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน
 • บทที่ 11 ปฏิวัติห้องเรียน
 • การนำห้องเรียนกลับทางไปประยุกต์ใช้ เมื่อห้องเรียนของผมกลับทาง : การเรียนรู้จึงไม่ใชเรื่องที่อึดอัดอีกต่อไป
 • ห้องเรียนกลับทางในระบบชั้นเรียนออนเลน์ของไทย ClassStart.org
 • กลับทางห้องเรียนคณิตศาสตร์
หนังสือทั่วไป
90 หน้า
  เมษายน-พฤษภาคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
เมษายน-พฤษภาคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
หนังสือทั่วไป
50 หน้า : ตารางประกอบ
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือทั่วไป
105 หน้า ; 29 ซม.
  การประชุมระดมความคิด เรื่องทิศทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 วันอังคารที่ 28 มกราคม 2540 ณ ห้องคอนแวนชั่น ฮอลล์ ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
Note: การประชุมระดมความคิด เรื่องทิศทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 วันอังคารที่ 28 มกราคม 2540 ณ ห้องคอนแวนชั่น ฮอลล์ ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
TOC:
 • จากหลักการและยุทธศษสตร์การปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาสู่การจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการ
 • สรุปสาระสสำคัญของการประชุมระดมความคิดเรื่อง ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
 • การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย เรื่อง กระแสการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาของโลก
 • สรุปการอภิปรายทั่วไป การประชุมระดมสมอง เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
 • แนวทางการการจัดระบบการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทยให้มีเอกภาพ
 • แนวทางการรื้อปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ และระบบบริหารภายในสถาบันการศึกษาหลังมัธยมศึกษา
 • แนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาททางการศึกษาหลังมัธยมศึกษาให้มากขึ้น
 • แนวทางการรื้อปรับระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา และระบบประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาหลังมัธยมศึกษา
หนังสือทั่วไป
44 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
137 หน้า
  มาตรวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการศึกษา -- คุณสมบัติของ "ผู้มีการศึกษา" -- ความมุ่งหมายของการศึกษาที่ยังไม่สัมฤทธิผล -- วัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษา -- การศึกษา : เทคโนโลยีพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาโลกมนุษย์ -- บทบาทของครูในการศึกษา -- การศึกษากับเศรษฐกิจ -- การปฏิรูปการศึกษา -- ทศวรรษที่สองของ
มาตรวัดความสำเร็จและความล้มเหลวของการศึกษา -- คุณสมบัติของ "ผู้มีการศึกษา" -- ความมุ่งหมายของการศึกษาที่ยังไม่สัมฤทธิผล -- วัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษา -- การศึกษา : เทคโนโลยีพัฒนาคน พัฒนาสังคมและพัฒนาโลกมนุษย์ -- บทบาทของครูในการศึกษา -- การศึกษากับเศรษฐกิจ -- การปฏิรูปการศึกษา -- ทศวรรษที่สองของ
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
45 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(4), 230 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 พื้นฐานของระบบการศึกษาตลอดชีวิต
 • บทที่ 3 การปฏิบัติระบบการศึกษาตลอดชีวิต
 • บทที่ 4 เรื่องสำคัญรองรับการปฏิวัติระบบการศึกษาตลอดชีวิต
 • บทที่ 5 เรื่องสืบเนื่องและเสริมประสานกับการศึกษาตลอดชีวิต
 • บทที่ 6 มุมมองของการพัฒนาการศึกษาแบบถอยหลังเข้าคลอง
 • บทที่ 7 บทสรุป
หนังสือทั่วไป
216 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
 • โรงเรียนประเภทใดที่ควรปฏิรูปด้วยระบบ LSLC
 • จะหาเวลาได้อย่างไร
 • วิธีสร้างทีม LSLC
 • จะเริ่มปฏิรูปโรงเรียนได้อย่างไร
 • จะปฏิรูปการสอนเป็นรายวันได้อย่างไร
 • จะเสนอเรียนวิจัยได้อย่างไร
 • วิธีอภิปรายบทเรียนที่สังเกต
 • จะให้การปฏิรูปการศึกษาแนว LSLC ยั่งยืนได้อย่างไร
หนังสือทั่วไป
88 หน้า
หนังสือทั่วไป
115หน้า
หนังสือทั่วไป
221 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(xxv), 213 หน้า : ภาพประกอบ ตาราง
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : แผนภูมิ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
554 หน้า
หนังสือทั่วไป
567 หน้า
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
61 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
74 หน้า : ภาพสีประกอบ, ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
x, 177 [32] หน้า ; ตาราง ; 30 ซม. + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
ต, 176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
51 หน้า
หนังสือทั่วไป
46 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
40 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. บทนำ : วัฒนธรรมสำนึก
 • 2. เรียนรู้จากยูเนสโก
 • 3. อุดมศึกษากับการแสวงหาพันธมิตร
 • 4. วัฒนธรรมอุดมศึกษา
 • ภาคผนวกที่ 1 บททดลองการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
 • ภาคผนวกที่ 2 ว่าด้วยมหาวิทยาลัยที่ควรเป็น
หนังสือทั่วไป
88 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
96 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • จับจ้องมองสถานการณ์การศึกษาไทย
 • การเรียนภาษาจีนเดินย่ำซ้ำรอยภาษาอังกฤษ
 • ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปทำไม
 • การคิดวิเคราะห์ (Critical Tinking) ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21
 • ขาดแคลนครูคุณภาพ ทัง ๆ ที่ครุล้นตลาด
 • ทำอย่างไรการศึกษาไทยจะได้ครูสายพันธุ์ใหม่
 • อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทย
 • เรียนภาษาอังกฤษ 12 ปี แต่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จริงหรือ ?
 • ICT กับการศึกษาไทยความไวแค่ 3G
 • เราควรสอนและเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันอย่างไร
 • จะยกระดับมาตฐานการศึกษาจำเป็นต้องมีการทดสอบกลาง
 • ทำไมมเราควรตั้งเป้าให้อันดับสอบ PISA ของเด็กไทยสูงขึ้น
 • ต้องแก้ระบบที่ทำให้คนเก่งมาเป็นครูไม่ได้
 • การพัฒนาครูและระบบประเมินครู
 • คืนครูให้นักเรียน
 • สร้างความยุติธรรมให้ระบบการศึกษาที่เหลื่อมล้ำ
 • ปรับแก้แอดมิชชั่นเพื่อปลดล็อกการศึกษาทั้งระบบ เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือไม่
 • ปรับแก้แอดมิชชั่นเพื่อปลดล็อกการศึกษาทั้งระบบ
 • อุดมศึกษาไทยอยู่ตรงไหนใครรู้บ้าง
 • ตัวชี้วัดคุณภาพอุดมศึกษาคุณภาพบัณฑิต
 • ระบบกลไกสังคมที่ผลักดันให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
 • อาขีวศึกษา กลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานทักษะฝีมือ
 • แนวโน้มอาชีวะที่น่าเป็นห่วง
 • บทบาทส่วนกลางกระจายอำนาจแค่ไหนอย่างไร
 • การเมืองควรมีบทบาทต่อการศึกษาอย่างไร
 • หากพูดว่าการศึกษาต้องปลอดการเมืองแล้ว ซูเปอร์บอร์ด ?
 • ปฏิบัติการฟ้าผ่าโครงสร้างการบริหารการศึกษาภูมิภาค
 • ประชาชนต้องมีส่วนร่วมผลักดันการศึกษาตามระบอบประชาธิปไตย
 • ปฏิรูปการศึกษาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่
 • การดูแลเด็กปฐมวัยจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้
 • จะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและสังคมสูงวัย ต้องแก้โจทย์ใหญ่เรื่องกำลังคน
 • 3 ปี รัฐบาย คสช. อีกหนึ่งทศวรรษที่กำลังจะหายไป
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
116 หน้า