หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ