หนังสือทั่วไป
469 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    โครงการวิจัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ของสถาบันไทยศึกษา.
โครงการวิจัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา ของสถาบันไทยศึกษา.
หนังสือทั่วไป
182 หน้า
หนังสือทั่วไป
182 หน้า
หนังสือทั่วไป
(9), 213 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
367 หน้า
หนังสือทั่วไป
314 หน้า
หนังสือทั่วไป
171 หน้า