หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
214 หน้า
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ตาราง, กราฟ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
68 หน้า : ตาราง, กราฟ
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
243 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
145 หน้า
หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบสี
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 48/2544
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 48/2544
หนังสือทั่วไป
111 หน้า