หนังสือทั่วไป
188 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
201 หน้า
หนังสือทั่วไป
262 หน้า
หนังสือทั่วไป
277 หน้า
หนังสือทั่วไป
287 หน้า : ตาราง ; 27 ซม.