หนังสือทั่วไป
315 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
400 หน้า
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : กราฟ
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 33/2552
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 33/2552
หนังสือทั่วไป
124 หน้า : กราฟ
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 57/2551
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 57/2551
หนังสือทั่วไป
174 หน้า