หนังสือทั่วไป
126 หน้า
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 52/2551
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 52/2551
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
110 หน้า
หนังสือทั่วไป
236 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
210 หน้า : ภาพประกอบ