หนังสือทั่วไป
262 หน้า
หนังสือทั่วไป
258 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
366 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
    วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือทั่วไป
(ฏ), 354 หน้า
หนังสือทั่วไป
(ก-ฉ) 197 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
541 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
392 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
หนังสือทั่วไป
236 หน้า ; 21 ซม.