หนังสือทั่วไป
103 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
219 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 3 ทฤษฎีการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 4 การเรียนการสอน กิจกรรม และกฎระเบียบของโรงเรียน
 • บทที่ 5 แบบเรียนกับความเป็นพหุวัฒนธรรม
 • บทที่ 6 นักเรียนค่างด้าวในโรงเรียนไทย
 • บทที่ 7 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • บทที่ 8 สรุปและอภิปรายผล
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ การศึกษา 4.0 ความหวังของประเทศไทย
 • ประเทศไทย 4.0 : การศึกษาไทย 4.0
 • การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา
 • 3 แนวคิด 3 มุมมองการศึกษา 4.0
 • Leapfrog 4.0 : พลวัตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • การศึกษาไทย 4.0 : การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
 • อุตสาหกรรม 4.0 : พลังผลักดันต่อการศึกษาไทย 4.0
 • สี่เสาหลัก (4 Pillars) ของการศึกษา 4.0
 • จากผลผลิตสู่นวัตกรรม
 • 4 ขั้นของนวัตกรรม
 • ทักษะสำหรับนวัตกร
 • Critical Skills
 • Creative Skills
 • Design Skills
 • Selective Skills
 • Productive Skills
 • Problem-Solving Skills
 • Entrepreneurial Skills
 • Leadership Skills
 • Responsible Skills
 • Social Consciousness Skills
 • สอนแบบไม่สอน : การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผลผลิต
 • การเรียนการสอนแบบ CRP : การสอนเพื่อสร้างผลผลิตคุณภาพ
 • 24/7... ทุกคน ทุกวิชา ทุกภาคการศึกษา
 • อยากรู้ อยากดู ED.4.0 มาที่วไลยอลงกรณ์
 • การศึกษา 4.0 : เราต้องแปลงกับดักให้เป็นความหวังดี
 • บทสรุป : ความสำเร็จและความล้มเหลวงของการศึกษา 4.0
หนังสือทั่วไป
106 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559-2560
 • ส่วนที่ 1 ดัชนีทางการศึกษา
 • ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการศึกษา
 • ส่วนที่ 3 ข้อมูลงบประมาณด้านการศึกษา
 • ส่วนที่ 4 ข้อมูลประชากร
หนังสือทั่วไป
(17), 94 หน้า : แผนที่, ตารางประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 2560
 • จำนวนประชากรไทย
 • ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย
 • ระดับการศึกษาของประชากรไทยวัยแรงงาน
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 หลัการวิจัยปฏิบัติการ
 • บทที่ 3 แนวคิดการวิจัยปฏิบัติการ
 • บทที่ 4 การเตรียมการ
 • บทที่ 5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 6 การดำเนินการ
 • บทที่ 7 การรายงานและการเผยแพร่
หนังสือทั่วไป
387 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษา
 • บทที่ 2 การจัดการศึกษาของไทยและต่างประเทศ
 • บทที่ 3 การบริหารการศึกษาของไทยในยุคโลกาภิวัตน์
 • บทที่ 4 คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของครู
 • บทที่ 5 คุณธรรมและจริยธรรมของครู
 • บทที่ 6 การสร้างศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
 • บทที่ 7 การเป็นผู้นำทางวิชาการของครู
 • บทที่ 8 การพัฒนาวิชาชีพครู
 • บทที่ 9 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
หนังสือทั่วไป
116 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ปรัชญา
 • ปรัชญาการศึกษา
 • พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
 • พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวพระราชดำริ
 • การศึกษามีหลักการหรือจุดมุ่งหมายอะไร
 • วิธีหรือแนวทางการจัดการศึกษาเป็นอย่างไร
 • การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ (การศึกษาสมบูรณ์)
 • การนำแนวพระราชดำริททางการศึกษาไปสู่การปฏิบ้ติ
 • วิธีหรือแนวทางการจัดการศึกษา
 • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(บ), 200 หน้า : ภาพประกอบสี, กราฟประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
 • บทที่ 2 ผลการพัฒนาการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘
 • บทที่ 3 ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา
 • บทที่ 4 วิสัยทัศน์และเป้าหมายของการแผนการศึกษาแห่งชาติ
 • บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
 • บทที่ 6 การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
หนังสือทั่วไป
74 หน้า : ภาพประกอบสี, กราฟประกอบ ; 21 ซม.
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 14/2560
Note: สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 14/2560
TOC:
 • สาระสำคัญแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
 • วิสัยทัศน์
 • วัตถุประสงค์
 • เป้าหมายการจัดการศึกษา
 • เป้าหมายความสำเร็จของแผนฯ
 • แนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
 • ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ
 • บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
 • สถานการณ์และบริบทสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
 • ผลการพัฒนาการศึกษา ปี 2552-2558
หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • จับจ้องมองสถานการณ์การศึกษาไทย
 • การเรียนภาษาจีนเดินย่ำซ้ำรอยภาษาอังกฤษ
 • ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปทำไม
 • การคิดวิเคราะห์ (Critical Tinking) ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21
 • ขาดแคลนครูคุณภาพ ทัง ๆ ที่ครุล้นตลาด
 • ทำอย่างไรการศึกษาไทยจะได้ครูสายพันธุ์ใหม่
 • อ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ ตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาไทย
 • เรียนภาษาอังกฤษ 12 ปี แต่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จริงหรือ ?
 • ICT กับการศึกษาไทยความไวแค่ 3G
 • เราควรสอนและเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันอย่างไร
 • จะยกระดับมาตฐานการศึกษาจำเป็นต้องมีการทดสอบกลาง
 • ทำไมเราควรตั้งเป้าให้อันดับสอบ PISA ของเด็กไทยสูงขึ้น
 • ต้องแก้ระบบที่ทำให้คนเก่งมาเป็นครูไม่ได้
 • การพัฒนาครูและระบบประเมินครู
 • คืนครูให้นักเรียน
 • สร้างความยุติธรรมให้ระบบการศึกษาที่เหลื่อมล้ำ
 • ปรับแก้แอดมิชชั่นเพื่อปลดล็อกการศึกษาทั้งระบบ เก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดหรือไม่
 • ปรับแก้แอดมิชชั่นเพื่อปลดล็อกการศึกษาทั้งระบบ
 • อุดมศึกษาไทยอยู่ตรงไหนใครรู้บ้าง
 • ตัวชี้วัดคุณภาพอุดมศึกษาคุณภาพบัณฑิต
 • ระบบกลไกสังคมที่ผลักดันให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
 • อาขีวศึกษา กลไกสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21
 • สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานทักษะฝีมือ
 • แนวโน้มอาชีวะที่น่าเป็นห่วง
 • บทบาทส่วนกลางกระจายอำนาจแค่ไหนอย่างไร
 • การเมืองควรมีบทบาทต่อการศึกษาอย่างไร
 • หากพูดว่าการศึกษาต้องปลอดการเมืองแล้ว ซูเปอร์บอร์ด ?
 • ปฏิบัติการฟ้าผ่าโครงสร้างการบริหารการศึกษาภูมิภาค
 • ประชาชนต้องมีส่วนร่วมผลักดันการศึกษาตามระบอบประชาธิปไตย
 • ปฏิรูปการศึกษาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่
 • การดูแลเด็กปฐมวัยจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจรอได้
 • จะก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและสังคมสูงวัย ต้องแก้โจทย์ใหญ่เรื่องกำลังคน
 • 3 ปี รัฐบาย คสช. อีกหนึ่งทศวรรษที่กำลังจะหายไป