หนังสือทั่วไป
399 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
101 หน้า
หนังสือทั่วไป
24 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ฌ), 273 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2552
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2552
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
299 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • บทที่ 1 สังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • บทที่ 2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • บทที่ 3 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
 • บทที่ 4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว
 • บทที่ 5 การสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • ส่วนที่ 2 ปัญหาสังคมและกรณีศึกษา
 • บทที่ 6 ปัญหาสังคม
 • บทที่ 7 การศึกษาปัญหาสังคม
 • บทที่ 8 ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
 • บทที่ 9 ปัญหาหนี้สิน
 • บทที่ 10 แม่วัยใส : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 • บทที่ 11 สรุป
หนังสือทั่วไป
lviii, 321 หน้า : ภาพประกอบ