หนังสือทั่วไป
(7), 186 หน้า : 27 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ภาษาและวัฒนธรรม
  • บทที่ 2 วัฒนธรรมเป็นเครื่องกำหนดการใช้ภาษา
  • บทที่ 3 ลักษณะภาษาไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย
  • บทที่ 4 อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย