หนังสือทั่วไป
129 หน้า
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
126 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
(7), 186 หน้า : 27 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ภาษาและวัฒนธรรม
  • บทที่ 2 วัฒนธรรมเป็นเครื่องกำหนดการใช้ภาษา
  • บทที่ 3 ลักษณะภาษาไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย
  • บทที่ 4 อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย
หนังสือทั่วไป
384 หน้า ภาพประกอบ 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(15) 282 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
270 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
214 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.