หนังสือทั่วไป
305 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
147 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
327 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
564 หน้า
หนังสือทั่วไป
430 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
    จุลสาร หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 16 มิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556
จุลสาร หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 16 มิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556
หนังสือทั่วไป
451 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
74 หน้า ; 19 ซม.