หนังสือทั่วไป
375 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
209 หน้า
หนังสือทั่วไป
258, [1] หน้า ; 21 ซม.
  ทำไมต้องจัดการองค์ความรู้ในองค์การ : เศรษฐกิจในยุคใหม่ ; ทุนทางปัญญา ; การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ -- พัฒนาและเรียนรู้ให้เร็วกว่าคู่แข่ง -- เริ่มต้นโดยเรียนรู้จากผู้บุกเบิก : สรรพวิธีสู่การจัดการองค์ความรู้ -- แนวคิดการนำ KM สู่การปฏิบัติ : วิวัฒนาการของการจัดการองค์ความรู้ ; สร้างและต่อยอดความร
ทำไมต้องจัดการองค์ความรู้ในองค์การ : เศรษฐกิจในยุคใหม่ ; ทุนทางปัญญา ; การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ -- พัฒนาและเรียนรู้ให้เร็วกว่าคู่แข่ง -- เริ่มต้นโดยเรียนรู้จากผู้บุกเบิก : สรรพวิธีสู่การจัดการองค์ความรู้ -- แนวคิดการนำ KM สู่การปฏิบัติ : วิวัฒนาการของการจัดการองค์ความรู้ ; สร้างและต่อยอดความร
หนังสือทั่วไป
238 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
249 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
188 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
184 หน้า
หนังสือทั่วไป
121 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
287 หน้า : ภาพประกอบ, ตางรางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
 • บทที่2 โมเดลการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
 • บทที่ 3 การวินิจฉัยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
 • บทที่ 4 การบริหารผลการปฏิบัติงานระดับองค์การ
 • บทที่ 5 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์ด้วยตัววัด
 • บทที่ 6 การพัฒนาผลการปฏิบัติงานด้วยสมรรถนะ
 • บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
 • บทที่ 8 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อผลการปฏิบัติงาน
 • บทที่ 9 การพัฒนาสายอาชีพเพื่อผลการปฏิบัติงาน
 • บทที่ 10 การบริหารผลตอบแทนและรางวัลเพื่อการพัฒนาการผลการปฏิบัติงาน
 • บทที่ 11 ภาวะผู้นำในการบริหารผลงาน
 • บทที่ 12 การบริหารผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หนังสือทั่วไป
159 หน้า
หนังสือทั่วไป
415 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.