หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(11), 307 หน้า : ภาพรประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1 ศิลปะลพบุรี (ระหว่างกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 16)
 • 2 ศิลปกรรมเมืองลพบุรีในสมัยอยุธยาตอนต้น (ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20)
 • 3 ศิลปกรรมเมืองลพบุรีในสมัยอยุธยาตอนกลาง (ระหว่างกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22)
 • 4 ศิลปกรรมเมืองลพบุรีในสมัยอยุธยาตอนปลาย (ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23)
 • 5 บทสรุป พัฒนาการของเมืองลพบุรีมองผ่านงานศิลปกรรม ตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23)
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทบาทของศิลปะปัจจุบัน
 • บทบาทของศิลปะปัจจุบัน (ต่อ)
 • ศิลปะอเมริกันสมัยต้น
 • ศิลปินอเมริกันในยุโรป
 • เริ่มยุคใหม่ของศิลปะอเมนิกัน
 • การแสวงหาทางใหม่ของศิลปะอเมริกัน
 • ทัศนะศิลปะ
 • คำของศิลปิน
 • ศิลปะฝ่ายสุขและทุกข์
 • อารมณ์สัมผัสต่อศิลปะ
 • คุยถึงศิลปะในเรื่องเก่าๆ
 • เรื่องของอยุธยา
 • ศิลปะในใบเสมา
 • ภาพเขียนที่วัดหลวง อ่างทอง
 • สองอัจฉริยะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 • บานประตูหน้าต่างประดับมุกของไทย
 • จิตรกรเอกผู้อำนวยการเขียนภาพวัดพระแก้ว
 • จำรัส เกียรติก้อง นักเขียนภาพพอทเทรต
 • ไปอยุธยากันดีกว่า
 • วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา
 • คติพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
 • วัดกับการอนุรักษ์ศิลปกรรม
 • กรรมวิธีในการรักษาศิลปะโบราณ
 • ศิลปะโบราณที่ถูทำลาย
 • ข้อคิดศิลปะสำหรับนักเรียน
หนังสือทั่วไป
330 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ประว้ติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมพม่า
 • ประวัติศาสตร์ศิลปะพม่า
 • แหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะ
 • ความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะกับดินแดนไทย
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ