หนังสือทั่วไป
330 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ประว้ติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมพม่า
  • ประวัติศาสตร์ศิลปะพม่า
  • แหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะ
  • ความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะกับดินแดนไทย