หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
289 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    พิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตติโสภณมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 14 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2532.
พิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตติโสภณมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 14 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2532.