ขงเบ้ง 2543

หนังสือทั่วไป
208 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
704 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า
หนังสือทั่วไป
287 หน้า
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
538 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
475 หน้า : ภาพประกอบ
    แต่งจากพงศาวดารจีน สมัย พ.ศ.763 จน พ.ศ.823 ฉบับหอพระสมุด พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2471 ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
แต่งจากพงศาวดารจีน สมัย พ.ศ.763 จน พ.ศ.823 ฉบับหอพระสมุด พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2471 ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี