หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    เนื่องในวาระ 150 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
เนื่องในวาระ 150 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์