หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ89ปีวันที่27มีนาคม2543
Note: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ89ปีวันที่27มีนาคม2543
หนังสือทั่วไป
ก-ซ, 240 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า

กวนอู / 2543

หนังสือทั่วไป
(24), 136 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
278 หน้า
หนังสือทั่วไป
269 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
368 หน้า
หนังสือทั่วไป
221 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
77 หน้า
หนังสือทั่วไป
170 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
159 หน้า ; 27 ซม.