หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
253 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
76 หน้า
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : แผนภูมิ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
222 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทเกริ่น เป้าหมายการสร้างสรรค์และสืบทอด
  • บทที่ 2 กลอนเพลงพื้นบ้านภาคกลาง : เส้นทางการสืบทอด
  • บทที่ 3 กลอนประพันธ์ : กลวิธีการสร้างสรรค์
  • บทที่ 4 กลอนปฏิพากย์ : กลวิธีการสร้างสรรค์
  • บทที่ 5 กลอนเพลงพื้นบ้านภาคกลาง : ส่องทางการส่งเสริมและพัฒนา
หนังสือทั่วไป
177 หน้า
หนังสือทั่วไป
106 หน้า ; 21 ซม.