หนังสือทั่วไป
301 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
    เพื่อในอนุสรณ์ในงานฉลองครบรอบ100ปีวันประสูติแห่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
Note: เพื่อในอนุสรณ์ในงานฉลองครบรอบ100ปีวันประสูติแห่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
หนังสือทั่วไป
146 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
110 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ

ยูโด / 2541

หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ

ลิเก / 2541

หนังสือทั่วไป
87 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
351 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ