หนังสือทั่วไป
246 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
439 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง
หนังสือทั่วไป
(11), 307 หน้า : ภาพรประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1 ศิลปะลพบุรี (ระหว่างกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 16)
 • 2 ศิลปกรรมเมืองลพบุรีในสมัยอยุธยาตอนต้น (ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20)
 • 3 ศิลปกรรมเมืองลพบุรีในสมัยอยุธยาตอนกลาง (ระหว่างกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22)
 • 4 ศิลปกรรมเมืองลพบุรีในสมัยอยุธยาตอนปลาย (ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23)
 • 5 บทสรุป พัฒนาการของเมืองลพบุรีมองผ่านงานศิลปกรรม ตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23)
หนังสือทั่วไป
535 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(14), 208 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะในประเทศอินโดนีเซีย
 • 2. จันทิบนที่ราบสูงเตียง จันทิเมนดุตและจันทิปะวน
 • 3. บุโรพุทโธ สถูปที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในศิลปะชวา
 • 4. จันทิในศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย
 • 5. ศิลปะชวาภาคตะวันออก
 • 6. ศิลปะบาหลี
 • 7. สังเขปอิทธิพลศิลปะอินโดนีเซียต่อศิลปะศรีวิชัยทางภาคใต้ของประเทศไทย
หนังสือทั่วไป
502 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม