หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
140 หน้า
หนังสือทั่วไป
88 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
439 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(39), 364 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
237 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
535 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(13), 401 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับบริบททางสังคมในรัชสมัย
 • พระอารามในพระพุทธศาสนา
 • เจดีย์ทรงระฆัง เจดีย์แบบพระราชนิยม
 • พระพุทธรูปในพระราชประสงค์
 • จิตรกรรมฝาผนังในพระราชประสงค์
 • ศิลปกรรมเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
166 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
(14), 208 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะในประเทศอินโดนีเซีย
 • 2. จันทิบนที่ราบสูงเตียง จันทิเมนดุตและจันทิปะวน
 • 3. บุโรพุทโธ สถูปที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในศิลปะชวา
 • 4. จันทิในศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย
 • 5. ศิลปะชวาภาคตะวันออก
 • 6. ศิลปะบาหลี
 • 7. สังเขปอิทธิพลศิลปะอินโดนีเซียต่อศิลปะศรีวิชัยทางภาคใต้ของประเทศไทย