หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี
  สิ่งพิมพ์วิชาการลำดับที่ 4
สิ่งพิมพ์วิชาการลำดับที่ 4
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
204 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบสี
  อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.วินิจ-คุณหญิงพรรณี วินิจนัยภาค และนางนิจพร จันทร
Note: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.วินิจ-คุณหญิงพรรณี วินิจนัยภาค และนางนิจพร จันทร
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
xiv, 311 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ความงามเชิงประจักษ์ กับบริบทจิตวิทยาศิลปะ
 • บทที่ 1 นิยามของศิลปะ ภายใต้บริบทสุนทรียศาสตร์ และจิตวิทยาศิลปะ
 • บทท่ 2 พฤติกรรมศิลปะกับทฤษฎีจิตวิทยา
 • บทที่ 3 สีกับความรู้สึก
 • บทที่ 4 รูปร่างกับการรับรู้
 • บทที่ 5 จิตกรรมกับจิตวิทยา
 • บทที่ 6 พัฒนาการศิลปะของมนุษย์ การแยกตัวเหนือจากสัตว์
 • บทที่ 7 ศิลปิน กับพลังการสร้างสรรค์
 • บทที่ 8 ผู้ชม กับประสบการณ์ศิลปะ
 • บทที่ 9 เด็ก กับสัญญลักษณ์จินตนาการ
 • บทที่ 10 ศิลปะในบุคคลที่สมองผิดปกติ
หนังสือทั่วไป
xiv, 311 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ความงามเชิงประจักษ์ กับบริบทจิตวิทยาศิลปะ
 • บทที่ 1 นิยามของศิลปะ ภายใต้บริบทสุนทรียศาสตร์ และจิตวิทยาศิลปะ
 • บทท่ 2 พฤติกรรมศิลปะกับทฤษฎีจิตวิทยา
 • บทที่ 3 สีกับความรู้สึก
 • บทที่ 4 รูปร่างกับการรับรู้
 • บทที่ 5 จิตกรรมกับจิตวิทยา
 • บทที่ 6 พัฒนาการศิลปะของมนุษย์ การแยกตัวเหนือจากสัตว์
 • บทที่ 7 ศิลปิน กับพลังการสร้างสรรค์
 • บทที่ 8 ผู้ชม กับประสบการณ์ศิลปะ
 • บทที่ 9 เด็ก กับสัญญลักษณ์จินตนาการ
 • บทที่ 10 ศิลปะในบุคคลที่สมองผิดปกติ
หนังสือทั่วไป
62 หน้า ; 26 ซม.