หนังสือทั่วไป
148 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
88 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(11), 353 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ๑. ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาณาจักรล้านนาโดยสังเขป
  • ๒. สมัยหริภุญชัย
  • ๓. สถาปัตยกรรม
  • ๔. พระพุทธรูปล้านนา
  • ๕. งานปูนปั้น เครื่องถ้วย งานประณีตศิลป์ และจิตรกรรม
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
ภาพประกอบ
    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์ให้มูลนิธิ อาจารย์นารถ โพธิประสาท และอาจารย์ศิววงศ์ กุญชร ณ อยุธยา ในวโรกาสพระราชพิธีมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงมีพระชนมพรรษา 72 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์ให้มูลนิธิ อาจารย์นารถ โพธิประสาท และอาจารย์ศิววงศ์ กุญชร ณ อยุธยา ในวโรกาสพระราชพิธีมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงมีพระชนมพรรษา 72 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
หนังสือทั่วไป
502 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม