หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
384 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.

Typography / 2556

หนังสือทั่วไป
227 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
ก-ซ, 240 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
68 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
253 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทเกริ่น เป้าหมายการสร้างสรรค์และสืบทอด
  • บทที่ 2 กลอนเพลงพื้นบ้านภาคกลาง : เส้นทางการสืบทอด
  • บทที่ 3 กลอนประพันธ์ : กลวิธีการสร้างสรรค์
  • บทที่ 4 กลอนปฏิพากย์ : กลวิธีการสร้างสรรค์
  • บทที่ 5 กลอนเพลงพื้นบ้านภาคกลาง : ส่องทางการส่งเสริมและพัฒนา
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
204 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
691 หน้า : ภาพประกอบ