หนังสือทั่วไป
360 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
122, (1) หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, บรรณานุกรม ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(13), 186 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
170 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ความหมายของทัศนียภาพ
 • 2. อุปกรณ์การเขียนแบบ
 • 3. การออกแบบตกแต่ง
 • 4. หลักการเขียนทัศนียภาพ
 • 5. การเขียนแบบทัศนียภาพ
 • 6. การเขียนแบบ ISOMETRIC
 • 7. ภาพที่ใช้่ในงานเขียนแบบ
 • 8. ศิลปะการตกแต่ง
หนังสือทั่วไป
116 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(8), 174 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • 1 สถาปัตกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 : ศึกษาทำไม อย่างไร ด้วยหลักฐานอะไร
 • 2 สันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1
 • 3 สามลักษณะเฉพาะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1
 • 4 คติพระอินทร์ : อุดมการณ์แห่งรัฐสมัยรัชกาลที่ 1
 • 5 "ศีลษะแผ่นดิน" ใน "มัชฌิฌประเทศ" กลาง "ชมพูทวีป"
 • 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ - บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบสี
  จัดพิมพ์เนื่องในวาระแลองครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวาระแลองครบรอบ 60 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร