หนังสือทั่วไป
78 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • นันทนาการอย่างสร้างสรรค์
 • 1. ศิลปหัตถกรรม
 • 2. เกมและกีฬา
 • 3. การเต้นรำ
 • 4. ละครและการแสดง
 • 5. งานอดิเรก
 • 6. ดนตรีและการร้องเพลง
 • 7. กิจกรรมกลางแจ้ง/นอกเมือง
 • 8. วรรณกรรม (อ่าน เขียน พูด)
 • 9. กิจกรรมทางสังคม
 • 10. กิจกรรมพิเศษ
 • 11. กิจกรรมอาสาสมัคร
หนังสือทั่วไป
180 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การจัดกิจกรรมบูรณาการด้วยงานประดิษฐ์
 • บทที่ 2 ความคิดสร้างสรรค์
 • บทที่ 3 งานประดิษย์สู่ความคิดสร้างสรรค์
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. เกริ่นนำ
 • 2. ศิลปกรรม เมืองสุโขทัย
 • 3. ศิลปกรรม เมืองศรีสัชชาลัย
 • 4. ศิลปกรรม เมืองกำแพงเพชร
 • 5. ศิลปกรรม เมืองพิษณุโลก
หนังสือทั่วไป
(15), 367 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ กรุงเทพฯ และปริมณฑล : ปากใต้ ของกรุงศรีอยุธยา
 • 1. แม่น้ำลำคลองกัลชุมชนที่ "ปากใต้" พื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ในสมัยอยุธยา
 • 2. วัดปรางค์หลวง สถาปัคยกรรมอยุธยาที่เก่าแก่ที่สุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • 3. พระพุทธรูปศิลปะอยุธยาที่พบในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หลักฐานศิลปกรรมสำคัญของชุมชนยุคแรก
 • 4. ใบเสมา : ร่องรอยการสถาปนาวัดวาอารามสมัยอยุธยาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • 4. อาคารอุโบสถวิหาร หลักฐานความเฟื่องฟูของพื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑลในสมัยอยุธยา
 • 6. เจดีย์ศิลปะอยุธยาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลกัลหลักฐานที่เหหลืออยู่จำกัด
 • 7. พัฒนาการของย่านกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในสมัยอยุธยา วิเคราะห์จากความสัมพันธ์ระหว่างศิลปกรรมกับภูมิประเทศและชุมชน
 • 8. บทสรุป ข้อเสนอแนะ การเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไร้อดีตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทเกริ่น เป้าหมายการสร้างสรรค์และสืบทอด
 • บทที่ 2 กลอนเพลงพื้นบ้านภาคกลาง : เส้นทางการสืบทอด
 • บทที่ 3 กลอนประพันธ์ : กลวิธีการสร้างสรรค์
 • บทที่ 4 กลอนปฏิพากย์ : กลวิธีการสร้างสรรค์
 • บทที่ 5 กลอนเพลงพื้นบ้านภาคกลาง : ส่องทางการส่งเสริมและพัฒนา
หนังสือทั่วไป
xiv, 311 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ความงามเชิงประจักษ์ กับบริบทจิตวิทยาศิลปะ
 • บทที่ 1 นิยามของศิลปะ ภายใต้บริบทสุนทรียศาสตร์ และจิตวิทยาศิลปะ
 • บทท่ 2 พฤติกรรมศิลปะกับทฤษฎีจิตวิทยา
 • บทที่ 3 สีกับความรู้สึก
 • บทที่ 4 รูปร่างกับการรับรู้
 • บทที่ 5 จิตกรรมกับจิตวิทยา
 • บทที่ 6 พัฒนาการศิลปะของมนุษย์ การแยกตัวเหนือจากสัตว์
 • บทที่ 7 ศิลปิน กับพลังการสร้างสรรค์
 • บทที่ 8 ผู้ชม กับประสบการณ์ศิลปะ
 • บทที่ 9 เด็ก กับสัญญลักษณ์จินตนาการ
 • บทที่ 10 ศิลปะในบุคคลที่สมองผิดปกติ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ภาชนะดินเผาประดิษฐกรรมประเภทแรก ๆ ของโลก
 • บทที่ 2 ภาชนะดินเผา : เครื่องใช้ในครัวเรือน
 • บทที่ 3 ภาชนะดินเผา : เครื่องอุทิศในหลุมศพ
 • บทที่ 4 ภาชนะดินเผา : ความหมายเชิงสัญญลักษณ์
 • บทที่ 5 ภาชนะดินเผา : สินค้า-ของแลกเปลี่ยน
หนังสือทั่วไป
688 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ข้อคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของทฤษฎีในกระบวนการวิจัยทางมนุษยศาสตร์
 • ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต อีกมุมมองหนึ่ง
 • มโนทัศน์เรื่องวรรณคดีในภูมิปัญญาไทย
 • ข้อสังเกตบางประการในการวิจารณ์ดนตรีไทย
 • คืนการเมืองให้ศิลปะ
 • การใช้ทฤษฎีในงานโบราณคดีไทย
 • การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism) : บทแนะนำเบื้องต้น
 • ใช่เพียงเดรัจฉาน : สัตวศึกษาในมุมมองของการวิจารณ์แนวนิเวศ
 • สตรีนิยามและการคลี่คลายสู่จิตวิญญาณหญิงผ่านภาพผู้หญิงในงานกวีนิพนธ์ของ มาร์ช เพียร์ซี ค.ศ. 1970-1975
 • โครงสร้่างนิยมกับไวยากรณ์ของเรื่องเล่า
 • จากวัฒนธรรมศึกษาสู่วรรณกรรมวิจารณ์
 • มุมมองของผู้ชมภาพยนตร์ : การวิจารณ์ในบริบทไทย
 • โลภาภิวัตน์กับบริบทโลกศิลปะในประเทศไทย : ภาพสะท้อนจากนิทรรศการศิลปะไทยเนตร กับการนำเสนอภาพความเป็นท้องถิ่น อัตลักษณ์ (ไทย) ผ่านผลงานศิลปะ
หนังสือทั่วไป
(40), 208 หน้า : ภาพ, แผนที่ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • หลักฐานรามเกียรติ์ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
 • การซ่อมระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม - จิตรกรรมที่ระเบียงคดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • บทสรุป
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการ
 • บทที่ 3 ความหมายและหลักการจัดแบ่งชนิดกิจกรรมนันทนาการ
 • บทที่ 4 ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม
 • บทที่ 5 แนวคิดและหลักการในการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับการฝึกอบรม
 • บทที่ 6 การเป็นผู้นำนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
 • บทที่ 7 การทำงานเป็นทีมและการสร้างทีม
 • บทที่ 8 การสร้างความคุ้นเคยและคลายความวิตกกังวล
 • บทที่ 9 กิจกรรมเชือก
หนังสือทั่วไป
298 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สถาปัตยกรรมพุทธศิลป์
 • บทที่ 2 จิตรกรรมพุทธศิลป์
 • บทที่ 3 พระพุทธปฏิมา