หนังสือทั่วไป
97 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
431 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
407 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
653 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
360 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เมื่อคร้ังบ้านเมืองยังดี
 • เมืองในนิทานแห่งบ้านพลูหลวง
 • สงครามใหญ่ในรอบ ๑๐๐ ปี
 • ศึกอลองพญา สงครามมือใหม่
 • ศึกล้างตาในสงครามกรุงแตก
 • SHUTDOWN กรุงศรี
 • พม่า SHUTDOWN กรุงศรีอยุธยานานเท่าไหร่?
 • เมืองพม่าในศึกกรุงแตก
 • ไทยไม่สู้ หรือสู้ไม่ได้
 • ยิงปืนใหญ่แล้วถูกคาดโทษ จริงหรือ?
 • ทหารกรุงศรี ชนะไม่เป็น รบ แพ้ หนี
 • เจรจาสงบศึก
 • กรุงแตก
 • วาระสุดท้ายของพระเจ้าเอกทัศ
 • ลางร้ายก่อนเสียกรุง
 • สรุปความเสียหาย
 • การฟื้นตัวหลังสงครามเสียกรุง
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
165 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
228 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Web Technology การติดตั้งและใช้โปรแกรม Intel@XDK
 • บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTML, CSS และ JavaScript
 • บทที่ 3 การสร้างแอพพลิเคชั่นด้วยโปรแกรม Intel@XDK
 • บทที่ 4 การสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย JQuery Mobile
 • บทที่ 5 การติดต่อฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้งาน
หนังสือทั่วไป
353 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารบัญ
 • คำนำ
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัยเชิงปริมาณ
 • บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
 • บทที่ 3 การพัฒนาโจทย์การวิจัย
 • บทที่ 4 ตัวแปร และการนิยาม
 • บทที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย และสมมติฐาน
 • บทที่ 6 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
 • บทที่ 7 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
 • บทที่ 8 การวิจัยเชิงทดลอง
 • บทที่ 9 การวิชัยเชิงสำรวจ
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์เนื้อหา
 • บทที่ 11 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
 • บทที่ 12 การวิเคราะห์เชิงอภิมาน
 • บทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 14 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
 • บทที่ 15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการทำนาย
 • บทที่ 16 การประมวลผลข้อมูล
 • บรรณานุกรม