หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 อารยธรรมเก่าในโลกใหม่
 • บทที่ 2 สเปนบุก
 • 3 บทที่ มหาอำนาจแห่งโลกตะวันออก
 • บทที่ 4 จากไบแซนไทน์ถึงออตโตมัน
 • บทที่ 5 สงครามครูเสด
 • บทที่ 6 สองมหาบุรุษแห่งสงครามครูเสด
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาคแรก ศาสนากับอำนาจ บทที่ 1 ยิว : ปฐมบทแห่งปัญหาศาสนาโลก
 • บทที่ 2 คริสต์ศาสนา : ศาสนาเปลียนแปลงโลกกับการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน...
 • บทที่ 3 อิสลาม : จากคาบสมุทรอาหรับกระจายไปทั่วโลก
 • ภาคสอง : ยุโรปยุคกลางก่อนจะเป็นเจ้าโลก บทที่ 4 จักรวรรดิแฟรงค์ : กำเนิดฝรั่งเศส สงครามร้อยปี
 • บทที่ 5 อังกฤษ : ตั้งแต่เกิดรัฐถึงสิ้นสุดสงครามแห่งดอกกุหลาบ...
 • บทที่ 6 จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ : ปฐมบทของชาติเยอรมัน
 • บทที่ 7 ไอบีเรีย : สเปน และโปรตุเกสในยุคกลาง ก่อนเป็นมหาอำนาจของโลก...
หนังสือทั่วไป
191, [1] หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ติดกับ / 2559

หนังสือทั่วไป
391 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
464 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
290 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
290 หน้า : แผนที่, ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
338 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
483 หน้า : แผนที่, ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ประวัติศาสตร์ "เติร์ก" จากชนเผ่าถึงมหาจักรวรรดิออตโตมัน
 • บทที่ 1 ค.ศ. 100 ถึงศตวรรษที่ 15 กำเนิดชนเผ่าในเอเชียกลาง ชนฮั่น เตอร์ก และอำนาจของกลุ่มเผ่าที่ครองโลก
 • บทที่ 2 ชนฮั่น และแอตติลา ผู้ทำลายโรม เครือญาติหรือเติร์กกลุ่มหนึ่ง ?
 • บทที่ 3 เมื่อเตอร์กเข้าอิสลามส่วนหนึ่งของการล่มสลายของราชวงศ์ และความแตกแยกของอาณาจักรอิสลาม
 • บทที่ 4 ศควรรษที่ 12 เจงกิสข่านและอำนาจของมองโกลเพื่อนบ้านผู้กลายมาเป็นเครือญาติ
 • บทที่ 5 ศตวรรษที่ 16 เมื่อเติร์กผสมมองโกล กลายเป็น "โมกุล" ครองอำนาจเหนืออินเดีย
 • บทที่ 6 อนาโตเลีย หรือเอเชียไมเนอร์ แผ่นดินแห่งความเปลี่ยนแปลงและผันผวน
 • บทที่ 7 จักรวรรดิออตโตมัน มหาอำนาจแห่งโลกตะวันออกต้นสมัยใหม่
 • บทสรุป เติร์ก กับโลกสมัยใหม่