หนังสือทั่วไป
123 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
261 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
322 หน้า 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
237 หน้า : แผนที่,ดรรชนี ;
    โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
Note: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
หนังสือทั่วไป
10, 24 หน้า
หนังสือทั่วไป
150 หน้า

งามธรรม 2542

หนังสือทั่วไป
151 หน้า

สอนธรรม 2542

หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
140 หน้า
หนังสือทั่วไป
(8),113 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
310 หน้า