หนังสือทั่วไป
237 หน้า : แผนที่,ดรรชนี ;
    โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
Note: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24

น.ม.ส. 2535

หนังสือทั่วไป
205 หน้า

ขันที 2543

หนังสือทั่วไป
190 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
190,(22) หน้า
หนังสือทั่วไป
480 หน้า ภาพประกอบสี แผนผัง
หนังสือทั่วไป
95 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
207หน้า
หนังสือทั่วไป
63หน้า ภาพประกอบสี
    พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปทรงเปิดทำเนียบองคมนตรี ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547
Note: พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปทรงเปิดทำเนียบองคมนตรี ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547
หนังสือทั่วไป
359หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
140หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
59หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี