หนังสือทั่วไป
(34), 241 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
(48) ,412 หน้า ภาพประกอบ, แผนที่
    ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2542
Note: ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2542
หนังสือทั่วไป
(28), 281 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ;
หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(31), 273 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
(32), 468 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
344 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
407 หน้า : ภาพประกอบ