หนังสือทั่วไป
220 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ