หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
210 หน้า : ภาพประกอบ
  จัดพิมพ์เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2543
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2543
หนังสือทั่วไป
198 หน้า
หนังสือทั่วไป
375 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า
หนังสือทั่วไป
(48) ,412 หน้า ภาพประกอบ, แผนที่
  ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2542
Note: ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2542
หนังสือทั่วไป
465 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาค 1 : สมัยไทยปกครอง (ค.ศ.1779-1893)
 • ภาค 2 : สมัยจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส (ค.ศ.1893-1954)
 • ภาค 3 : สมัยได้รับเอกราช (ค.ศ.1954-1975)
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
(44), 292 หน้า : ภาพประกอบ
  พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 2543
Note: พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 2543
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบ