ขันที 2543

หนังสือทั่วไป
190 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
190,(22) หน้า
หนังสือทั่วไป
207หน้า
หนังสือทั่วไป
60หน้า ภาพประกอบ

ระนอง 2543

หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
48หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
65 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
109 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
444 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
ภาพประกอบ
    หนังสือชนะการประกวดรางวัลคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
Note: หนังสือชนะการประกวดรางวัลคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
101 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.