หนังสือทั่วไป
(34), 241 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
562 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
562 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

Talk Time 1 / 2543

หนังสือทั่วไป
238 หน้า : ภาพประกอบ

Talk Time 2 / 2543

หนังสือทั่วไป
249 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
162 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
351 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่

ขันที / 2543

หนังสือทั่วไป
190 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
267 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
380 หน้า : ภาพประกอบ
  การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ 4-8 สิงหาคม 2542
Note: การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ 4-8 สิงหาคม 2542
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
582 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
582 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
48หน้า ภาพประกอบสี

ชลบุรี / 2543

หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
303 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
411 หน้า
หนังสือทั่วไป
405 หน้า : แผนที่

ชุมพร / 2543

หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
401 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
ไม่มีเลขหน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
484 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
190, (22) หน้า
หนังสือทั่วไป
155 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
101 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
ไม่ปรากฎเลขหน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
(5), 104 หน้า
หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
210 หน้า : ภาพประกอบ
  จัดพิมพ์เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2543
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2543
หนังสือทั่วไป
198 หน้า
หนังสือทั่วไป
375 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า
หนังสือทั่วไป
(48) ,412 หน้า ภาพประกอบ, แผนที่
  ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2542
Note: ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2542
หนังสือทั่วไป
465 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาค 1 : สมัยไทยปกครอง (ค.ศ.1779-1893)
 • ภาค 2 : สมัยจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส (ค.ศ.1893-1954)
 • ภาค 3 : สมัยได้รับเอกราช (ค.ศ.1954-1975)
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
(44), 292 หน้า : ภาพประกอบ
  พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 2543
Note: พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ 27 สิงหาคม 2543
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(28), 281 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ;
หนังสือทั่วไป
211 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
218 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
270 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
179 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
73 หน้า : ภาพประกอบ
  จัดพิมพ์เนื่องในการบำเพ็ญกุศลคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรวโรรส ปีที่79 2สิงหาคม 2543
Note: จัดพิมพ์เนื่องในการบำเพ็ญกุศลคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรวโรรส ปีที่79 2สิงหาคม 2543
หนังสือทั่วไป
416 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
284 หน้า
หนังสือทั่วไป
432 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
432 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
211 หน้า : ภาพประกอบ