หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ : แผนที่ ; 21 ซม.
  สารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอเรื่องราวของ 9 ประเทศในความประทับใจของ 9 นักเดินทาง ร่วมเดินทางตามพลังศรัทธา สู่พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุในแดนเมียนมาร์ ชมพระราชวังทองคำหลังใหญ่ที่สุดในโลก ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน ท่องเที่ยวแบบใช้ประสาทสัมผัสทั้งรับรสและดมกลิ่น กับอาหารจานต่างๆ ของสิงคโปร์ ขึ้นปากปล่อ
สารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอเรื่องราวของ 9 ประเทศในความประทับใจของ 9 นักเดินทาง ร่วมเดินทางตามพลังศรัทธา สู่พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุในแดนเมียนมาร์ ชมพระราชวังทองคำหลังใหญ่ที่สุดในโลก ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน ท่องเที่ยวแบบใช้ประสาทสัมผัสทั้งรับรสและดมกลิ่น กับอาหารจานต่างๆ ของสิงคโปร์ ขึ้นปากปล่อ
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 การกำหนดปัญหาและการตั้งหัวเรื่องของการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 5 การตั้งสมมติฐานและการกำหนดตัวแปรของปัญหาการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 6 การออกแบบการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 8 การจัดทำและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บที่ 9 การตีความผล การสรุปผล การอภิปรายผลและการให้ข้อเสนอแนะการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การเขียนโครงร่างการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการดำเนินงานภาคสนาม
 • บทที่ 11 การเขียนรายงานการวิจัยทางการท่องเที่ยว
หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.