หนังสือทั่วไป
389 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.
    View TOC
TOC:
  • พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาตินครคุนหมิง มณฑลยูน่าน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการต้อนรับของชาวเชียงราย
  • การศึกษาเอกลักษณ์ชนเผ่าไทยแสกแถบลุ่มแม่น้ำโขง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อการท่องเที่ยว