หนังสือทั่วไป
408 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 การกำหนดปัญหาและการตั้งหัวเรื่องของการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 3 ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 5 การตั้งสมมติฐานและการกำหนดตัวแปรของปัญหาการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 6 การออกแบบการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 8 การจัดทำและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บที่ 9 การตีความผล การสรุปผล การอภิปรายผลและการให้ข้อเสนอแนะการวิจัยทางการท่องเที่ยว
 • บทที่ 10 การเขียนโครงร่างการวิจัยทางการท่องเที่ยวและการดำเนินงานภาคสนาม
 • บทที่ 11 การเขียนรายงานการวิจัยทางการท่องเที่ยว