หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • นโยบายของกองทัพญี่ปุ่นที่มีต่อไทยในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
 • กองทับญี่ปุ่นกับการเข้ามาดำเนินการควบคุมทางรถไฟสายใต้ของไทยในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
 • ผลของการเข้ามาควบคุมทางรถไฟสายใต้ที่มีต่อการปฏิบัติการทางการทหารของกองทัพญี่ปุ่น
 • ผลกระทบของการเข้ามาควบคุมทางรถไฟสายใต้
หนังสือทั่วไป
311 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
5 เล่ม : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
ท, 304 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
395 หน้า
หนังสือทั่วไป
xix, 634 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • การก่อตั้งจักรวรรดิรัสเซียก่อนราชวงศ์โรมานอฟ.
 • สมัยแห่งความยุ่งยากและการสถาปนาราชวงศ์โรมานอฟ.
 • จักรวรรดิรัสเซียสมัยซาร์ปีเตอร์มหาราช ค.ศ. 1682-1725.
 • ยุคปฏิวัติวังหลวง ค.ศ.1725-1762.
 • จักรวรรดิรัสเซียในรัชสมัยซารีนาแคเทอรีนมหาราชและซาร์ปอล.
 • การสร้างอำนาจรัฐและขบวนการปฏิวัติ ค.ศ.1801-1855.
หนังสือทั่วไป
463 หน้า
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  พิมพ์ครั้งแรก ปี2529 ใช้ชื่อเรื่อง "ชีวิตในอดีต"
Note: พิมพ์ครั้งแรก ปี2529 ใช้ชื่อเรื่อง "ชีวิตในอดีต"