หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 28 ซม.