หนังสือทั่วไป
480 หน้า ภาพประกอบสี แผนผัง
หนังสือทั่วไป
95 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
75 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.

ทวารวดี 2542

หนังสือทั่วไป
291 หน้า ภาพประกอบ,แผนที่
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
314 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนผัง
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ, แผนผัง
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
504 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.