หนังสือทั่วไป
187 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง

ทวารวดี 2542

หนังสือทั่วไป
291 หน้า ภาพประกอบ,แผนที่
หนังสือทั่วไป
480 หน้า ภาพประกอบสี แผนผัง
หนังสือทั่วไป
627 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
227 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
75 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
504 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
314 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนผัง