หนังสือทั่วไป
592 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สังเขปประวัติศาสตร์พม่าเพื่อการท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 ศิลปะพม่า
 • บทที่ 3 พุทธศาสนาและศิลปะพม่า
 • นำชม วัด พระราชวัง และสถานที่สำคัญในพม่า
 • บทที่ 4 วัด พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้
 • บทที่ 5 วัด พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
 • บทที่ 6 วัดและพระราชวังในอดีตราชธานีพุกาม
 • บทที่ 7 รัฐฉาน
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
187 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
178 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
469 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
680 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
  จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี
Note: จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปี
หนังสือทั่วไป
226 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
480 หน้า ภาพประกอบสี แผนผัง