ทวารวดี 2542

หนังสือทั่วไป
291 หน้า ภาพประกอบ,แผนที่
หนังสือทั่วไป
372 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.